ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕ ΚΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Για να εφαρμοστεί επιτυχώς μια ολοκληρωμένη πολιτική κοινωνικής ένταξης, απαιτείται ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου σχεδίου κοινωνικής παρέμβασης με δράσεις εξατομικευμένης προσέγγισης των δυνητικά ωφελούμενων ευπαθών ομάδων, κατάρτισης «σχεδίων στήριξης» σε επίπεδο οικογένειας, παρακολούθησης της εφαρμογής τους, καθώς και συνοδευτικές δράσεις υποστήριξης, με την ανάπτυξη «δικτύου» τοπικών κοινωνικών Δομών την «ομογενοποίηση» των παρεχόμενων υπηρεσιών και προσφερόμενων παροχών προς τους δυνητικά ωφελούμενους και την αξιοποίηση εργαλείων και μεθόδων κοινωνικής καινοτομίας (Social Innovation). Στο πλαίσιο αυτό θα παρασχεθεί προς τους ωφελούμενους ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων που περιλαμβάνει:

 • Ταυτοποίηση των ωφελουμένων και Εξατομικευμένη Προσέγγιση.
 • Διάγνωση των αναγκών υποστήριξης. Αξιολόγηση και Ιεράρχηση των αναγκών των Ωφελουμένων.
 • Διενέργεια κοινωνικών ερευνών πεδίου (στο επίπεδο της οικογένειας) στις περιπτώσεις που απαιτείται.
 • Διαμόρφωση σχεδίων ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης,
 • Πληροφόρηση και παραπομπή των ωφελουμένων σε παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο στο πλαίσιο του έργου όσο και στο πλαίσιο του Δικτύου Κοινωνικών Δομών των Δήμων της ΚΣ.
 • Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων: Ατομική Συμβουλευτική, Ομαδική Συμβουλευτική, Εργαστήρια / Εκδηλώσεις / Ημερίδες, Αθλητικές Δραστηριότητες, Σεμινάρια/ focus groups
 • Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης των παιδιών: Ατομική Συμβουλευτική, , Ομαδική Συμβουλευτική, Εργαστήρια / Εκδηλώσεις / Ημερίδες, Αθλητικές Δραστηριότητες, Σεμινάρια/ focus groups.
 • Διατροφικές Συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής): ατομική συμβουλευτική, εκδηλώσεις / ημερίδες
 • Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού & συμβουλευτική επιχειρηματικότητας: Εκδηλώσεις, Ημερίδες, εργαστήρια
 • Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών: δραστηριότητες (εργαστήρια – εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριότητες)
 • Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά: δραστηριότητες (εργαστήρια –εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριότητες)
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελούμενων
 • Δημοσιότητα Συνοδευτικών Μέτρων: Έντυπη ενημέρωση, Έντυπες καταχωρήσεις, Ηλεκτρονικές καταχωρήσεις, Αναρτήσεις σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
 • Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενεργοποίηση των ΑΜΕΑ (ωφελούμενων και μελών των οικογενειών τους) και την προσβασιμότητα του συνόλου των υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου.

Τα προσφερόμενα Συνοδευτικά Μέτρα που προβλέπονται, θα υλοποιηθούν με την μορφή ατομικών και ομαδικών συνεδριών, εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων (αθλητικών  δραστηριοτήτων και βιωματικών εργαστηρίων εκπαίδευσης).

 1. Η Κοινωνική Σύμπραξη έχει την ευθύνη για την ταυτοποίηση και την ενημέρωση των ωφελουμένων σχετικά με τα Συνοδευτικά Μέτρα που προσφέρονται
 2. Κάθε ωφελούμενος και τα μέλη της οικογένειας του δύνανται να συμμετέχουν σε όσα Συνοδευτικά Μέτρα επιθυμούν.
 3. Η Κοινωνική Σύμπραξη έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό των Συνοδευτικών Μέτρων και την εποπτεία της πορείας Παροχής Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων, να διαπιστώνει ότι τηρείται το απαραίτητο επιστημονικό και διαχειριστικό πλαίσιο υλοποίησης τους και να εξασφαλίζει ότι τα μέτρα παρέχονται στους ωφελούμενους τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης και χωρίς κοινωνικό στιγματισμό.
 4. Σε όλα τα σημεία υλοποίησης όπου παρέχονται Συνοδευτικά μέτρα, αναρτάται σε εμφανές σημείο πινακίδα με την επικοινωνιακή ταυτότητα του προγράμματος.