ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Μέτρο

Τίτλος

Α/Α

Συνοδευτική Υπηρεσία

Ποσότητα

Μ.1

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων (πλην παιδιών)

Σ.Υ.1.1

Συνεδρίες (Ατομικές)

600

Σ.Υ.1.2

Συνεδρίες (Ομαδικές)

40

Σ.Υ.1.5

Εκδηλώσεις / Ημερίδες

2

Μ.2

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών

Σ.Υ.2.1

Συνεδρίες (Ατομικές)

600

Σ.Υ.2.2

Συνεδρίες (Ομαδικές)

40

Σ.Υ.2.4

Εκδηλώσεις / Ημερίδες

2

Μ.3

Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινήςδιατροφής)

Σ.Υ.3.1

Συνεδρίες (Ατομικές)

1000

Σ.Υ.3.2

Συνεδρίες (Ομαδικές)

40

Σ.Υ.3.3

Εκδηλώσεις / Ημερίδες

2

Μ.4

Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού, Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας κ.λ.π.

Σ.Υ 4.2

Ατομική Λογιστική Συμβουλευτική

330

Σ.Υ 4.4

Ατομική Νομική Συμβουλευτική

330

Σ.Υ 4.5

Εκδηλώσεις / Ημερίδες

2

Μ.5

Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης Παιδιών

Σ.Υ.5.1

Εργαστήρια / Εκδηλώσεις

1

Σ.Υ.5.2

Αθλητικές Δραστηριότητες

1

Μ.6

Υλοποίηση πολιτιστικών & δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους

Σ.Υ.6.1

Εργαστήρια / Εκδηλώσεις

1